Bierzmowanie 2018

TERMINY SPOTKAŃ:

13.10.2018 godz. 18.30 - egzamin - termin pierwszy (w salkach parafialnych)

20.10.2018 godz. 18.30 - egzamin - termin drugi (w salkach parafialnych)

21.10.2018 - spotkanie wszystkich kandydatów w kościele po Mszy Świętej wieczornej.

2.11.2018 - spowiedź (pierszy piątek miesiąca) [po zdanym egzaminie otrzymamy kartki które podpisuje spowiednik]

3.11.2018 godz. 18.30 - spotkanie organizacyjne i przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania

4.11.2018 godz. 18.30 - spotkanie wraz ze świadkami przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania

5.11.2018 godz. 18.00 - Bierzmowanie (sakramentu będzie udzielał ordynariusz naszej diecezji: Bp. Romuald Kamiński)

 

ZAKRES MATERIAŁU NA EGZAMIN.

1. Formuła dialogu z biskupem (znajomość odpowiedzi na zadane pytanie biskupa)

Biskup: Droga Młodzieży (Drodzy Bracia i Siostry). Powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem; jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

2. Informacje o wybranym patronie.

3. Bezbłędna znajomość następujących modlitw:

- Ojcze nasz
- Pozdrowienie anielskie (Zdrowaś Maryjo…)
- Skład Apostolski (Wierzę w Boga...)
- Dekalog (10 przykazań)
- Siedem Sakramentów Świętych,
- Warunki Sakramentu Pokuty,

4. Odpowiedzi na pytania:

A. Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

B. Co oznacza słowo "bierzmowanie"?
Słowo "bierzmowanie" pochodzi od staropolskiego słowa "bierzmo". Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze.

C. Jakie warunki powinien spełniać kandydat do bierzmowania?
Powinien wyznać wiarę, być w stanie łaski, mieć intencję przyjęcia tego sakramentu i być gotowym do podjęcia roli ucznia i świadka Chrystusa w swoim codziennym postępowaniu.

D. Wymienić siedem darów Ducha Świętego.
1 - Mądrość
2 - Rozum
3 - Rada
4 - Męstwo
5 - Umiejętność
6 - Pobożność
7 - Bojaźń Boża

5. Znajomość tekstu:

O Duchu Świętym
Duch Święty buduje Kościół i ożywia go. Przypomina mu o jego misji. Powołuje ludzi do jego służby i obdarza ich potrzebnymi darami. Prowadzi nas do coraz głębszej wspólnoty z Trójjedynym Bogiem. Nawet jeśli w swojej długiej historii Kościół niekiedy wydawał się błądzić, Duch Święty działa w nim zawsze mimo ludzkich wad i niedoskonałości. Same dwutysiącletnie dzieje Kościoła, liczni święci wszystkich epok i kultur są widzialnym świadectwem Jego obecności. Duch Święty jest Tym, który zachowuje Kościół jako całość w prawdzie i prowadzi go do coraz głębszego poznania Boga. Duch Święty jest Tym, który działa w sakramentach oraz sprawia, że Pismo Święte jest dla nas żywe i aktualne. Ludzi, którzy się na Niego cał­kowicie otworzą, obdarza również dzisiaj darami swojej łaski. Duch Święty otwiera mnie na Boga, uczy mnie modlić się i pomaga mi być dla innych.  „Cichy Gość naszej duszy" - tak nazywa Ducha Świętego św. Augustyn. Kto chce Go poczuć, musi się wyciszyć. Często Duch mówi w nas i rozmawia z nami bardzo cicho, choćby głosem naszego sumienia lub też poprzez inne wewnętrzne i zewnętrzne impulsy. Być „świątynią Ducha Świętego" oznacza: być całym sercem i duszą dla tego Gościa, dla Boga w nas. Nasze ciało jest więc w pewnej mierze mieszkaniem Bożym. Im bardziej otwieramy się na Ducha Świętego w nas, tym bardziej staje się On nauczycielem naszego życia, tym bardziej obdarza nas również dzisiaj swoimi charyzmatami ku zbudowaniu Kościoła. W ten sposób zamiast uczynków ciała rodzą się w nas owoce ducha. (YOUCAT. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych. Nr 119-120)

O Bierzmowaniu
Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia Krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego. Kiedy trener wysyła na boisko piłkarza, kładzie mu rękę na ramieniu i daje mu ostatnie wskazówki. W ten sposób można zobrazować bierzmowanie. Zostaje na nas poło­ żona ręka. Wkraczamy na „boisko życia". Dzięki Duchowi Świętemu wiemy, co mamy robić. Słowa Jego posłania dźwięczą nam w uszach. Czujemy Jego pomoc. Nie doznamy od Niego zawodu i będziemy zdecydowani grać dla Niego. Musimy tylko chcieć i Go słuchać. Już w Starym Testamencie lud Boży oczekiwał na wylanie Ducha Świętego na Mesjasza. Jezus żył w szczególnym Duchu miłości i doskonałej jedności ze swoim Ojcem w niebie. Ten Duch Jezusa był „Duchem Świętym " upragnionym przez lud Izraela. Był to też ten sam Duch, którego Jezus obiecał swoim uczniom, ten sam Duch, który 50 dni po Wielkanocy zstąpił na uczniów. I jest to ten sam Święty Duch Jezusa, który zstępuje na każdego, kto otrzymuje Sakrament Bierzmowania. Już w Dziejach Apostolskich, kilka dziesięcioleci po śmierci Jezusa, widzimy Piotra i Jana „bierzmujących". Obaj podczas podróży misyjnej kładą ręce na chrześcijan, którzy niegdyś „byli ochrzczeni jedynie w imię Pana Jezusa", żeby ich serca zostały napełnione Duchem Świętym. Podczas bierzmowania na duszy ochrzczonego chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię, które można otrzymać tylko raz i które takiego człowieka na zawsze naznacza jako chrześcijanina. Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której taki człowiek uwiarygodnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i staje się „świadkiem " Chrystusa. (YOUCAT. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych. Nr 203-205)

NA EGZAMIN PRZYNOSIMY
- świadectwo z odbytych spowiedzi
- aktu chrztu – jeśli ktoś jeszcze go nie dostarczył
- 60 zł (jeśli wystąpią trudności, proszę zgłosić się do ks. Tomasza)

 

________________________________________________________________________________________

 

Na cały czas przygotowania zobowiązuję się aby:
1. Brać udział w niedzielnej Mszy Świętej.
2. Przystępować co miesiąc do sakramentu pokuty .
3. Brać udział w katechezie parafialnej.
4. Brać udział w nabożeństwach okresowych: Roraty, Droga Krzyżowa, Nabożeństwo Majowe, Różaniec.
5. Uczęszczać na lekcje katechezy w szkole.
6. Starannie prowadzić i mieć na każdej lekcji katechezy zeszyt do religii.
7. Kulturalnie zachowywać się na lekcjach katechezy w szkole i w parafii.
8. Uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych.
9. Dostarczyć metrykę chrztu.
10. Wypełnić wszystkie stawiane w zakresie przygotowań wymagania.