Bierzmowanie

Bierzmowanie w roku 2022

Pytania na egzamin wstępny.

1. Skąd wiemy o istnieniu Boga?

Wiemy z Objawienia Bożego, które jest zawarte w Piśmie św. i Tradycji, oraz z obserwacji świata nas otaczającego (człowiek ma rozum, umie myśleć i wnioskować, dlatego obserwując świat i samego siebie może stwierdzić, że istnieje Stwórca).

 

2. Co to jest Trójca Święta?

Trójcą Świętą nazywamy Jednego Boga w trzech Osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty)

 

3. Jakie są przymioty Pana Boga?

Bóg jest: wieczny, niezmienny, jeden, wszechobecny, wszechmocny, sprawiedliwy.

 

4. Kim jest Jezus Chrystus?

Jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Określenia Jezusa Chrystusa z Ewangelii: Baranek Boży, Syn Człowieczy, Mesjasz, Światłość świata.

 

5. Czy Jezus Chrystus jest Bogiem czy człowiekiem?

Jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.

 

6. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?

O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy, gdyż:

1) powiedział o tym Bóg Ojciec, 2) zaświadczyli to Apostołowie,  3) wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus, 4) swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.

 

7. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?

O tym, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem, mówią nam:

1) Ewangelia św. (bo narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł),

2) historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz).

 

8. Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest trzecią Osobą Boską, pochodzi od Ojca i Syna i jest Im równy. Działa z Ojcem i Synem od początku, aż do wypełnienia zamysłu naszego zbawienia.

 

9. Działalność Ducha Świętego w naszych czasach.

Duch Święty sprawia, że Kościół objawioną przez Chrystusa naukę nieomylnie przechowuje i ogłasza. Wspomaga nas łaską uświęcającą i uczynkową na drodze do nieba i udziela nam swych darów.

 

10. Modlitwy

- Ojcze Nasz

- Zdrowaś Maryjo

- Wierzę w Boga

- 10 Przykazań Bożych

PYTANIA DODATKOWE

 

11. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?

To wszystko, co Pan Bóg objawił, zawiera się w Piśmie św. i Tradycji.

 

12. Co to jest Pismo św.?

Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

 

13. Kto jest autorem Pisma św.?

Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym - ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.

 

14. Jak dzieli się Pismo św.?

Pismo św. dzieli się na Stary Testament oraz Nowy Testament.

 

15. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ On stworzył, czyli uczynił z niczego cały świat.

 

16. Na co Pan Bóg stworzył cały świat?

1) dla chwały swojej,

2) dla dobra i szczęścia stworzeń.

 

17. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?

Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą.

 

18. Kto to są aniołowie?

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

 

19. Kto to jest człowiek?

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej .

 

20. Na co Pan Bóg stworzył człowieka?

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

 

21. Jak nazywamy inaczej grzech pierworodny?

Nazywamy go także grzechem dziedzicznym, bo przechodzi z rodziców na dzieci.

 

22. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?

Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą.

 

23. Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne szczęście?

Pan Bóg ulitował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, że ześle im Zbawiciela..

 

24. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?

Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus.

 

25. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 

26. Co znaczy imię Jezus Chrystus?

Jezus - Zbawiciel, Chrystus - Mesjasz, Pomazaniec Pański.

 

27. Kto założył Kościół katolicki?

Kościół katolicki założył Pan Jezus - gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.

 

28. Kto obecnie jest Głową Kościoła?

Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną Głową Kościoła jest Następca św. Piotra czyli Papież w Rzymie, obecnie papież Franciszek

 

29. Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi św.?

Pan Jezus dał Kościołowi św. potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską i pasterską.

 

30. Jakie cechy posiada Kościół katolicki?

Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.

 

31. Przez kogo Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół święty?

Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół przez Ducha Św.

 

32. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?

Ostatecznymi rzeczami człowieka są: śmierć, sąd, piekło, czyściec, niebo.

 

33. Co to jest śmierć?

Śmierć jest to odłączenie duszy od ciała człowieka

Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. Dobra śmierć – to śmierć w łasce uświęcającej.

 

34. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?

Zaraz po śmierci sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał – sąd ostateczny nad całą ludzkością.

 

35. Co to jest czyściec?

Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.

 

36. Co to jest niebo?

Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.

 

37. Co to jest piekło?

Piekło to jest stan wiecznej kary.

 

38. Co to jest sumienie?

Sumienie jest to głos duszy, który mówi: "To czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe".

 

39. Kiedy człowiek popełnia grzech?

Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne.