Bierzmowanie

Kandydaci na egzamin w kopertach przynoszą:

-          krótką informację o wybranym patronie napisaną odręcznie,

-          Dane świadka – imię i nazwisko, wiek i adres,

-          składkę na pokrycie kosztów organizacji,

-          Metrykę chrztu – jeśli nie była składana na początku

-          Wszystkie posiadane obrazki potwierdzające obecność na spotkaniach.


Pytania na egzamin

(wersja podstawowa)

  1. Skład Apostolski
  2. Dekalog
  3. Siedem sakramentów świętych
  4. Warunki sakramentu pokuty
  5. Akt wiary, nadziei, miłości, żalu
  6. O Duchu Świętym (Youcat nr  119-120)
  7. O bierzmowaniu (Youcat nr 203 - 205)
  8. Podstawowe wiadomości o patronie wybranym do bierzmowania
  9. Formuła recytowana w czasie liturgii sakramentu bierzmowania:

O Duchu Świętym (Youcat 119-120)

Duch Święty buduje Kościół i ożywia go. Przypomina mu o jego misji. Powołuje ludzi do jego służby i obdarza ich potrzebnymi darami. Prowadzi nas do coraz głębszej wspólnoty z Trójjedynym Bogiem. [733-741, 747] Nawet jeśli w swojej długiej historii Kościół niekiedy wydawał się błądzić, Duch Święty działa w nim zawsze mimo ludzkich wad i niedoskonałości. Same dwutysiącletnie dzieje Kościoła, liczni święci wszystkich epok i kultur są widzialnym świadectwem Jego obecności. Duch Święty jest Tym, który zachowuje Kościół jako całość w prawdzie i prowadzi go do coraz głębszego poznania Boga. Duch Święty jest Tym, który działa w sakramentach oraz sprawia, że Pismo Święte jest dla nas żywe i aktualne. Ludzi, którzy się na Niego cał­kowicie otworzą, obdarza również dzisiaj darami swojej łaski. Duch Święty otwiera mnie na Boga, uczy mnie modlić się i pomaga mi być dla innych. [738-741] „Cichy Gość naszej duszy" - tak nazywa Ducha Świętego św. Augustyn. Kto chce Go poczuć, musi się wyciszyć. Często Duch mówi w nas i rozmawia z nami bardzo cicho, choćby głosem naszego sumienia lub też poprzez inne wewnętrzne i zewnętrzne impulsy. Być „świątynią Ducha Świętego" oznacza: być całym sercem i duszą dla tego Gościa, dla Boga w nas. Nasze ciało jest więc w pewnej mierze mieszkaniem Bożym. Im bardziej otwieramy się na Ducha Świętego w nas, tym bardziej staje się On nauczycielem naszego życia, tym bardziej obdarza nas również dzisiaj swoimi charyzmatami ku zbudowaniu Kościoła. W ten sposób zamiast uczynków ciała rodzą się w nas owoce ducha.

O bierzmowaniu (Youcat 203-205)

Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia Krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego. [1285-1314] Kiedy trener wysyła na boisko piłkarza, kładzie mu rękę na ramieniu i daje mu ostatnie wskazówki. W ten sposób można zobrazować bierzmowanie. Zostaje na nas poło­ żona ręka. Wkraczamy na „boisko życia". Dzięki Duchowi Świętemu wiemy, co mamy robić. Słowa Jego posłania dźwięczą nam w uszach. Czujemy Jego pomoc. Nie doznamy od Niego zawodu i będziemy zdecydowani grać dla Niego. Musimy tylko chcieć i Go słuchać. Już w Starym Testamencie lud Boży oczekiwał na wylanie Ducha Świętego na Mesjasza. Jezus żył w szczególnym Duchu miłości i doskonałej jedności ze swoim Ojcem w niebie. Ten Duch Jezusa był „Duchem Świętym " upragnionym przez lud Izraela. Był to też ten sam Duch, którego Jezus obiecał swoim uczniom, ten sam Duch, który 50 dni po Wielkanocy zstąpił na uczniów. I jest to ten sam Święty Duch Jezusa, który zstępuje na każdego, kto otrzymuje sakrament bierzowania. [1285-1288, 1315] Już w Dziejach Apostolskich, kilka dziesięcioleci po śmierci Jezusa, widzimy Piotra i Jana „bierzmujących". Obaj podczas podróży misyjnej kładą ręce na chrześcijan, którzy niegdyś „byli ochrzczeni jedynie w imię Pana Jezusa", żeby ich serca zostały napełnione Duchem Świętym. Podczas bierzmowania na duszy ochrzczonego chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię, które można otrzymać tylko raz i które takiego człowieka na zawsze naznacza jako chrześcijanina. Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której taki człowiek uwiarygodnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i staje się „świadkiem " Chrystusa. [1302-1305, 1317] Przyjąć sakrament bierzmowania oznacza zawrzeć z Bogiem swego rodzaju umowę. Bierzmowany mówi: „Tak, wierzę w Ciebie, mój Boże, daj mi Twojego Ducha Świętego, żebym do Ciebie całkowicie należał, nigdy od Ciebie nie odstąpił i całe moje życie świadczył o Tobie duszą i ciałem, słowem i czynem, na dobre i na złe". A Bóg mówi: „Tak, ufam ci, moje dziecko - i obdaruję cię moim Duchem, czyli sobą samym. Będę cały twój. Nie odstąpię od ciebie w tym życiu tu na ziemi i tym w niebie. Będę w twoim ciele i twojej duszy, w twoich czynach i słowach. Nawet jeśli zapomnisz o mnie, ja będę przy tobie - na dobre i na złe".

Pragniemy, / aby Duch Święty którego otrzymamy, / umocnił nas do mężnego wyznawania wiary / i do postępowania według jej zasad.

Pytania dodatkowe

(obowiązujące osoby, poinformowane o tym przez księdza)

10.  Główne prawdy wiary

11.  Przykazania kościelne

12.  Uczynki miłosierne względem ciała

13.   Uczynki miłosierne względem duszy

14.  Siedem grzechów głównych

15.  Cnoty boskie, cnoty kardynalne

16.  Tajemnice różańca (Youcat nr 481)

17.  Dary Ducha Świętego (Youcat nr 310)

18.  Owoce Ducha Świętego (Youcat nr 311)

19.  O Duchu  Świętym (Youcat nr 113-118)

20.  O Kościele (Youcat nr 121-124)

21.  O modlitwie (Youcat nr 469, 475-479)

22.  Dokładna znajomość treści księgi Dziejów Apostolskich