Rodzinny Mińsk

Władze Samorządowe Mińska Mazowieckiego mając na uwadze wysiłek, jaki rodziny wielodzietne wkładają w wychowanie mieszkańców naszego Miasta uchwaliły i realizują Program "Rodzinny Mińsk", który ma na celu
wspieranie w różnych formach mińskich rodzin wielod
zietnych, szczególnie w obliczu narastającego niżu demograficznego.
W ramach Programu, członkowie rodzin wielodzietnych otrzymują Mińskie Karty Dużej Rodziny, które uprawniają do korzystania z ulg w miejskich instytucjach (ulgi nawet do 50%) oraz u tych przedsiębiorców, którzy złożyli deklarację przystąpienia do Programu.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie mogą zapoznać się
z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Miasta:

www.minsk-maz.pl

skontaktować się telefonicznie z pracownikiem Urzędu Miasta pod
numerem telefonu:

/25/759-53-33

lub uzyskać informację bezpośrednio w:

U rzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki,

ul. Konstytucji 3 Maja 1, Mińsk Mazowiecki,
pokój nr 215

PROGRAM "RODZINNY MIŃSK"

Program "Rodzinny Mińsk" wprowadzony został przez Władze Samorządowe Mińska

Mazowieckiego Uchwałq Nr XXXI/305/l3 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca
20
13 roku w sprawie przyjęcia Programu" Rodzinny Mińsk".

KOMU PRZYSŁUGUJE MIŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Program dotyczy mińskich rodzin wielodzietnych (w tym rodzin zastępczych),
zamieszkałych w Mińsku Mazowieckim, bądź wskazujących w zeznaniu podatkowym Miasto
Mińsk Mazowiecki jako miejsce zamieszkania
, prowadzących wspólne gospodarstwo
domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do 24 roku życia
w przypadku dziecka kont
ynuującego naukę, niezależnie od sytuacji materialnej.

JAKIE UPRAWNIENIA DAJE MIŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Miasto Mińsk Mazowiecki oferuje wsparcie dla rodzin wielodzietnych poprzez
ulgowe świadczenia w dziedzinach: kultury, sportu i edukacji, które są realizowane przez
miejskie jednostki organizacyjne.

Wszyscy członkowie rodziny wielodzietnej mogą liczyć na ulgi:
w wysokości 50% od:

- ceny biletu wstępu na imprezy i zajęcia organizowane przez Miejski Dom Kultury,
Muzeum Ziemi Mińskiej i Miejską Bibliotekę Publiczną w Mińsku Mazowieckim,

- ceny biletu wstępu na basen i lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mińsku Mazowieckim;

  • w wysokości 25% w opłacie za świadczenia miejskich (samorządowych) przedszkoli
    w zakresie przekraczającym podstawę programową;

oraz:

  • dopłatę w wysokości 20% miesięcznie do opłat za gospodarowanie odpadami
    komunalnymi na każdego członka rodziny wielodzietnej.

Ponadto rodziny wielodzietne mogą korzystać z ulg, które zaoferowali przedsiębiorcy
i instytucje działające na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki.

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ MIŃSKĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

W celu otrzymania kart dla uprawnionych członków rodziny - rodzic / opiekun
prawny składa
w U rzędzie Miasta przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim,
pokój: 215 wypełniony i podpisany wniosek.

Członkowie rodzin uprawnieni do korzystania z Programu "Rodzinny Mińsk"
otrzymują imienne Mińskie Karty Dużej Rodziny z unikalnym numerem i okresem ważności.
Karty te okazywane wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość uprawniają
do korzystania z ulg w miejskich instytucjach oraz u tych przedsiębiorców, którzy złożyli
deklarację przystąpienia do Programu.

Informacja o instytucjach i przedsiębiorcach, którzy przystąpili do Programu oraz
o zakresie i wysokości ulg stosowanych przez nich dla członków rodzin wielodzietnych jest
publikowana na stronie internetowej Miasta.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie mogą zapoznać się
z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Miasta:

www.minsk-maz.pl

skontaktować się telefonicznie z pracownikiem Urzędu Miasta
pod numerem telefonu:

/25/759-53-33

lub uzyskać informację bezpośrednio w:

Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki,

ul. Konstytucji 3 Maja 1, Mińsk Mazowiecki,

pokój nr 215